CAREERS

สร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ด้วย 5 ขั้นตอนจาก Voluntary Early Retirement Model ของ LHH Thailand โดยมีที่ปรึกษาด้านอาชีพให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้บริการ Active Placement กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออกและต้องการเพิ่มพูนทักษะเพื่อการหางานในอนาคต

โครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement Program) คือวิธีรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อนที่สุดในการลดจำนวนพนักงาน

โปรแกรม Voluntary Early Retirement ของ LHH Thailand จะช่วยลดผลกระทบในการลดจำนวนพนักงานในกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังสามารถรักษาขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับพนักงานที่ยังอยู่กับองค์กร 

Program works 
บริการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement) ให้ความช่วยเหลือในการกำหนดกลยุทธ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และในระหว่างกระบวนการจะมีระยะเวลาให้พนักงานต้องตัดสินใจรับข้อเสนอที่ดีสุด การทำงานของบริการสมัครใจลาออก Voluntary Early Retirement จะสนับสนุนด้านการสานต่ออาชีพเพื่อช่วยหางานใหม่ (Active Placement) ไว้สำหรับผู้ที่เลือกเข้ารับข้อเสนอของโครงการสมัครใจลาออก และในกรณีที่จำเป็น LHH Thailand ก็มีโปรแกรมสนับสนุนพนักงานที่ยังอยู่กับองค์กรให้มุ่งเน้นความสำคัญไปที่อนาคต

Project Planning
ที่ปรึกษามากประสบการณ์จาก LHH Thailand จะเข้ามาช่วยในการสร้างแผนสำหรับโครงการสมัครใจลาออก รวมไปถึง กำหนดเกณฑ์ ระยะเวลา และออกแบบข้อเสนอที่จูงใจพนักงานในกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงพัฒนาแผนการสื่อสารกับพนักงาน และขั้นตอนการปฏบัติงานทุกจุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อมอบความมั่นใจให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และยังให้กรอบการดำเนินงานที่สมดุลแก่องค์กรตามวัตถุประสงค์ เพี่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุดของพนักงานแต่ละคน รวมไปถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและข้อกำหนดของสหภาพจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

Communication 
ความสำเร็จของโครงการสมัครใจลาออกคือการสื่อสาร LHH Thailand จะพัฒนาและออกแบบการวางแผนการสื่อสารที่ถูกต้องซึ่งรวมถึงการออกแบบบทพูด และโทนเสียงที่ใช้ (script) ของผู้ประกาศถึงโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement Program) ให้เหมาะกับพนักงานทุกระดับ (Town Hall Meeting) 

Manager Training
สนับสนุนการให้คำปรึกษา และแนวทางการสื่อสารกับพนักงานเพื่อการโน้มน้าวใจต่อพนักงานในกลุ่มเป้าหมาย และลดความเสี่ยงของพนักงานผู้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ต้องการเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก

Career Decision Workshops
สนับสนุนพนักงานให้ได้รับข้อมูลของโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement Program) ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้พนักงานตัดสินใจรับพิจารณาข้อเสนอโครงการ

Active Placement Program
สร้างโปรไฟล์การทำงานเพื่อให้พนักงานหางานได้เร็วขึ้นและตรงกับความต้องการมากที่สุด


ติดต่อ [email protected] หรือ 02-653-5040
ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/LHHThai/
เยี่ยมชมบริการ Active Placement และ Outplacement service https://www.lhh.co.th/services/
 

ประโยชน์ของโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement Program) :

  • ทำให้องค์กรได้รับความคุ้มค่าและผลประโยชน์จากการลงทุนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และเข้าใจถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยเหลือองค์กรที่ไม่เคยปรับลดขนาดหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
  • ทำให้องค์กรยังสามารถรักษากำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานที่ยังอยู่กับองค์กร และยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้
  • ให้พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจทางเลือกอาชีพในอนาคตของตนได้เอง
  • ให้พนักงานและองค์กรได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win situation)
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร