Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ลี เฮ็คท์ แฮริสัน (ประเทศไทย) จำกัด

www.lhh.co.th (“LHH”) เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเชิงพาณิชย์ บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ งานบริหารบุคคล และบริการให้คำปรึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน LHH จึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ LHH ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย พ.ศ. 2562 (“PDPA”) ดังนั้น LHH จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และบุคคลที่ให้ข้อมูลแก่ LHH ท่านจึงควรตรวจสอบเอกสารนี้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ของบริษัท

คำจำกัดความ

ตามที่ LHH มีหน้าที่ตาม PDPA ดังนี้

 • ผู้ควบคุมข้อมูล– อำนาจตัดสินใจในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม – คือ LHH
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล – ฝ่ายที่รวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล
 • ผู้จัดการข้อมูล (เทียบเท่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองที่ระบุไว้ใน PDPA)– บุคคลที่กำหนดโดย LHH เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองการปฏิบัติตาม PDPA
 • เจ้าของข้อมูล – เป็นสมาชิก พนักงาน หรือลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับ LHH ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ LHH หรือลูกค้าของ LHH โดยข้อมูลของบุคคลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้โดย LHH

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

A.1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

LHH รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึง:

 1. i) เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของLHH เป็นที่น่าพอใจ
 2. ii) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทย
 3. iii) เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนที่ LHH มีส่วนร่วม
 4. iv) เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์

A.2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ LHH เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผย

1.i) ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

–  บุคคลธรรมดา คือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการของ LHH หรือลูกค้าของ LHH และบุคคลธรรมดาทั่วไป

ประเภทของข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัว

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
 • เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ
 • สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวและจำนวนบุตร
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • สัญชาติ ประเทศที่พำนัก
 • ลายมือชื่อ
 • ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบสำคัญหย่า สำเนาใบมรณบัตร สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

 • ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
 • ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID))
 • หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (สำหรับกรณีชาวต่างชาติ)

ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน

 • ข้อมูลบนสำเนาบัตรนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด
 • อาชีพและสาขาอาชีพ
 • ตำแหน่ง อายุงานปัจจุบัน
 • รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของ LHH หรือนิติบุคคลที่มีการใช้บริการกับ LHH

ประเภทของข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่ LHH เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัว

·       คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)

·       เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ

·       สถานภาพทางการสมรส ลายมือชื่อ

·       ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

·       ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน

·       หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล

ข้อมูลการทำงาน

·       อาชีพและสาขาอาชีพ

·       ตำแหน่ง อายุงานปัจจุบัน

·       รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารประกอบ

·       หนังสือรับรองบริษัท

·       บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

·       หนังสือมอบอำนาจ

·       หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ii) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะโดย LHH ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน

หากแต่ในบางกรณี LHH อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่านเพื่อประกอบการให้บริการแก่ท่าน เช่น ศาสนาตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติตามสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศ ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่นำลักษณะเด่นทางพฤติกรรมของการลงลายมือชื่อดังกล่าวมาใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ LHH จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อ LHH ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่ LHH มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยจะดำเนินการเป็นคราวๆ ไปเมื่อต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

3. iii) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

LHH ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่ LHH จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) หาก LHH ทราบว่า LHH ได้เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) LHH จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเฉพาะกรณีที่ LHH สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม

4. iv) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นใด

หากท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งเป็นบุคลากรของนิติบุคคล และ / หรือ ที่เกี่ยวข้องกับท่านแก่ LHH เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และ / หรือ บุคคลอื่นใดตามเอกสารของท่าน เป็นต้น ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น หรือกำหนดฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อให้แน่ใจว่า LHH สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

A.3. ความยินยอม

ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อให้LHHสามารถรับและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วความยินยอมของคุณจะได้รับการลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครหรือเอกสารการปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือยืนยันข้อตกลงของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายอื่นๆ คุณสามารถขอหรือแจ้งข้อตกลงของคุณกับLHH เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ PDPA

A.4. ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

LHH อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่LHHโดยตรง หรือมีอยู่กับLHH ทั้งที่เกิดจากการบริการ ติดต่อผ่านช่องทางให้บริการ และ / หรือ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของLHH เช่น สำนักงาน เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ข้อความสั้น (SMS) แบบสอบถาม นามบัตร การประชุม อบรม สัมมนา งานอีเว้นท์ สันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การพบปะ หรือช่องทางอื่นใด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่LHH ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านมีนิติสัมพันธ์ด้วย เป็นต้น

หากท่านไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่าส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดของ LHH

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

B.1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

LHH จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในข้อ A.1 

B.2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการชี้นำคือข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้ – ภายใต้ข้อจำกัดบางประการโดยที่เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ PDPA เพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของตน – ตราบใดที่ LHH ต้องการข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

B.3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

LHH จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

LHH อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไข ดังนี้:

 1. บุคคลที่สามกำลังช่วยเหลือ LHH ในการดำเนินงานและการบริหาร (เช่น ผู้ให้บริการไอทีและผู้ประมวลผลข้อมูล ฯลฯ) LHH มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ LHH 
 2. โดยการสื่อสารทางอีเมลไปยังสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือกับสมาชิกทั้งหมด สำหรับการส่งข่าวสารรายสัปดาห์และตามระยะอื่นๆ และประกาศด้านสุขภาพและความปลอดภัย มิฉะนั้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณแก่บุคคลที่สามจะทำหลังจากที่LHH  ได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

B.4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

LHH ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและบำรุงรักษาการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง และการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน LHH จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย แม้ว่าLHHจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับLHH ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ LHHไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังLHH ด้วยวิธีนี้

B.5. LHH จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

LHH จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น LHH จะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (เช่น หากจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมาย

LHH จะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ภายในด้วย โดยทั่วไป ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการ หรือมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้LHH จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เมื่อยินยอมให้มีการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เจ้าของข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บไว้และรับรองความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ส่วนนี้สรุปสิทธิ์เหล่านั้นและขั้นตอนในการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เก็บไว้

C.1. สิทธิ์ในการเข้าถึง

บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ LHH มีสิทธิที่จะยืนยันได้ว่าข้อมูลใดถูกเก็บไว้ วิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คำขอควรส่งไปที่ Data Manager และ LHH จะตอบกลับคำขอดังกล่าวทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน ในขณะที่ยังคงสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม

C.2. สิทธิในการแก้ไข

บุคคลอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากบันทึกของ LHH หากเขา/เธอเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลในตอนแรกนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป หากพวกเขาเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน หรือเนื่องจากภาระผูกพันทางกฎหมาย

C.3. สิทธิในการยุติการรวบรวม การจัดการ หรือการใช้

บุคคลอาจขอให้ LHH ยุติการรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลของตน

C.4. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

บุคคลอาจร้องขอให้บล็อกหรือระงับการประมวลผลข้อมูลของตน (ในขณะที่อนุญาตให้ LHH เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว) หากเขา/เธอโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูล หรือหากเขา/เธออ้างว่าวัตถุประสงค์ของข้อมูลดังกล่าว ถูกระงับและใช้งานไม่ถูกต้อง

C.5. สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล

บุคคลทั่วไปสามารถร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ถือโดย LHH ไปยังองค์กรอื่นได้ คำขอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นสำหรับนโยบายที่ LHH ระบุไว้ในการไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

C.6. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้โดยการติดต่อ LHH 

C.7. ทั่วไป

คำขอทั้งหมดที่เกิดจากสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลควรส่งไปที่ Data Manager ที่ Panthera Group ตามที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งพวกเขาจะได้รับการยอมรับในทันทีพร้อมตอบกลับโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากได้รับ

ผู้จัดการข้อมูล

บริษัท ลี เฮ็คท์ แฮริสัน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543013891

เบอร์ : 02-653-5040

อีเมล : [email protected]

C.8. การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

หากบุคคลไม่พอใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย LHH การร้องเรียนควรส่งไปที่ผู้จัดการข้อมูลในขั้นต้น ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาและตอบกลับการร้องเรียนภายใน 30 วัน หากเจ้าของข้อมูลไม่พอใจกับคำตอบ เจ้าของข้อมูลอาจอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้จัดการทั่วไปของ LHH ซึ่งจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการทั่วไป คณะกรรมการทั่วไปจะพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งอาจรวมถึงคำอธิบายของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของตำแหน่งของตน คณะกรรมการทั่วไปจะตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวโดยทันที แต่ในกรณีใด ๆ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้จัดการทั่วไปได้รับการอุทธรณ์ การตัดสินของคณะกรรมการทั่วไปถือเป็นที่สิ้นสุด โดยอยู่ภายใต้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมภายใต้ PDPA

อื่นๆ

D.1. การใช้ ‘คุกกี้’

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้และให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่: Cookie Policy

D.2. การรวบรวมที่อยู่อีเมล

LHH จะใช้ที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากคุณเพื่อส่งข้อมูลที่คุณตกลงรับ รวมถึงงานกิจกรรมและบริการ ฯลฯ 

กรุณาส่งคำถามหรือความคิดเห็นทั้งหมดไปที่ผู้จัดการข้อมูลของ LHH

 

LEE HECHT HARRISON (THAILAND) COMPANY LIMITED

www.lhh.co.th (“LHH”) is a website that deals with commercial services, business management consulting services, personnel management and other consulting services in Thailand. We operate its business in adherence with ethical standards and respect for your privacy. LHH has always placed importance on personal data protection and security to ensure that your personal data obtained by LHH will be used in accordance with the objectives and in compliance with the Thai Personal Data Protection Act BE 2562 (“PDPA”). LHH has formulated this personal data protection policy (this “Policy”) to inform you, as a data subject, of the objectives and details for collection, use and / or disclosure of personal data, including your legal rights.

This Privacy Policy is subject to change, and persons providing data to LHH should review this document from time to time on the company website.

 

DEFINITIONS

At LHH the roles described in the PDPA are fulfilled as follows:

 • The Data Controller– the decision-making authority on the collection, use, and disclosure of collected personal data – is LHH itself.
 • The Data Processor– a party that collects uses or discloses personal data at the instruction of the Data Controller.
 • The Data Manager (the equivalent of the Protection Officer specified in the PDPA)– the person designated by LHH to facilitate and ensure PDPA compliance.
 • Data Subject – Members, employees, or customers or associates of LHH who are natural persons and juristic persons having involvement with LHH or LHH’s customers. The information of these persons is held by LHH.

 

COLLECTION OF PERSONAL DATA

A.1. Purpose of Collecting Personal Data

LHH collects Personal Data for a variety of reasons and purposes, include:

A1.1. To ensure satisfactory operations and administration of LHH.

A1.2. To ensure compliance with Thai laws and regulations.

A1.3. To ensure the safety and wellbeing of all those with whom LHH engages.

A1.4. For statistical and analytical purposes.

A.2. Categories of Personal Data Collected

The categories of personal data do LHH collect, use, and / or disclose

A2.1. Personal data is the data that can directly or indirectly identify you, i.e.

–  Individual means Individual Customer, individual having involvement with services of LHH or LHH’s customers and general individual.

Type of data

Examples of data that LHH collects, uses and / or discloses

Personal information

 • Title, first name, middle name, last name, alias (if any)
 • Gender, date of birth, age
 • Marital status, family status, number of family members and children
 • Data of relationships
 • Nationality, country of residence
 • Signature
 • Data on the document issued by government agencies such as copy of national ID card, copy of passport, copy of visa, copy of certificate of alien, copy of work permit, copy of government / state enterprise official, copy of house registration, copy of birth certificate, copy of name change, copy of marriage certificate, copy of divorce certificate, copy of death certificate, copy of driving license or documents used for identifying and confirming identity of the same characteristic etc.

Contact information

 • Address per important document, home address and address in the country of your nationality, workplace
 • Telephone number, mobile phone number, facsimile, email
 • Name or user name for contact via electronic communication or online social media (such as LINE ID)
 • Evidence for having residence in Thailand (for foreign national)

Education and work information

 • Data on a copy of student ID card, the highest education level
 • Career and professional field
 • Position, current years of work
 • Work detail, type of business

Other information

 • Any other data deemed personal data under the personal data protection law.

 

 • Personnel of Juristic Person means individual having involvement with a juristic person which is a customer of, or use services with LHH.

Type of data

Examples of data that LHH collects, uses and / or discloses

Personal information

 • Title, first name, middle name, last name, alias (if any)
 • Gender, date / month / year of birth, age
 • Marital status, signature,
 • Data on documents issued by government agencies such as copy of national ID card, copy of passport, copy of visa, copy of alien certificate, copy of work permit, copy of house registration or documents used for verifying and confirming identity of the same characteristics etc.

Contact information

 • Address per important document, current home address and address in the country of nationality, workplace
 • Telephone number, mobile phone number, facsimile number, email

Work information

 • Career and professional field
 • Position, current years of work
 • Work detail, type of business

Other information

 • Any other data deemed personal data under the personal data protection law.

A2.2. Sensitive Personal Data

“Sensitive Personal Data” means personal data which is specifically determined by law. LHH has no intention to collect Sensitive Personal Data from you.

In certain cases, however, LHH may need to collect Sensitive Personal Data from you for providing services to you, for example, religion displayed on a copy of national ID card) or race (displayed on a copy of passport of some countries), biometric data (such as facial recognition data, fingerprint recognition data, electronic signature data which uses technology extracting specific behavior of such signing for identification and authentication of the person who writes such signature etc. LHH shall collect, use and / or disclose the Sensitive Personal Data provided that LHH has been given explicit consent by you or permitted by law. This shall be undertaken on a case – by – case basis when LHH is required to collect Sensitive Personal Data from you.

(Unless specifically stated otherwise, personal data and Sensitive Personal Data as earlier mentioned shall hereinafter be collectively referred to as “Personal Data”.)

A2.3. Personal Data of minors, incompetent or quasi – incompetent persons

LHH has no intention to collect, use and / or disclose Personal Data of minors, the incompetent or quasi – incompetent persons, unless consent from the guardian, the appointed guardian or the appointed curator (as the case may be) is given to LHH. If LHH discovers that the collection, use and / or disclosure of Personal Data of minors, the incompetent or quasi – incompetent persons is undertaken without consent from the guardian, the appointed guardian or the appointed curator (as the case may be), LHH shall delete or destroy such Personal Data, or collect, use and / or disclose such Personal Data only for the cases where LHH has other lawful bases that required no consent.

 A2.4. Personal Data of any other third party

If you provide Personal Data of any other third party who is a Personnel of Juristic Person and / or who has involvement with you to LHH such as shareholders, directors, authorized persons, family members, reference persons and / or any other person etc., please inform those persons of the details under this Policy and request their consent, if necessary, or apply other lawful bases to ensure that LHH can collect, use and / or disclose Personal Data of the aforementioned third party.

A.3. Consent

The Data Subject’s consent is required for LHH to acquire and retain Personal Data.

Your consent will typically be given by your signing an application form or other operational document or otherwise confirming your agreement with this Privacy Policy and its subordinate policies. Your agreement can be requested or communicated to LHH in writing or by electronic means permitted under the PDPA.

A.4. Channel for collection of personal data

LHH may collect your personal data via the following channels:

The personal data that you give directly to, or held by LHH by your use of services, contact, through LHH’s contact channels such as office, website, online social media account of LHH, email, or telephone, postal mail, short message service (SMS), questionnaire, name card, meeting, training, seminar, event, recreation, marketing promotion activity, contact or any other channel. Including, the personal data received or accessed by LHH from other sources, such as government agencies, a person having legal authority or legal right, any other person or agency with which you have a legal relationship, etc.

Should you not permit us to use your personal data, do not submit any information to the website or any channel of LHH.

 

MANAGEMENT OF PERSONAL DATA

B.1. Use of Personal Data

LHH will use your Personal Data for one or more of the purposes stated under A.1. above.

B.2. Retention of Personal Data

The guiding principle is that Personal Data will be retained – subject to certain limitations whereby a Data Owner can exercise rights granted under the PDPA to access, edit or eliminate his Personal Data – for as long as Panthera Group needs the data to fulfill its intended purpose.

B.3. Sharing Personal Data

LHH will not sell your Personal Data to a third party. LHH may share your Personal Data with third parties if:

 1. a) The third party is assisting LHH in its operations and administration (e.g., IT service providers and Data Processors, etc.) LHH is under an obligation to disclose such information to comply with legal requirements, or to protect LHH ’s rights and property.
 2. b) By e-mail communications to subscribers, either individually, or to all subscribers, for weekly and other periodic news mailings, and health and safety announcements.

Otherwise, disclosure to a third party of any of your Personal Data will only be made after LHH receives your consent.

B.4. Security of Personal Data

LHH, as Data Controller, is responsible for the establishment and maintenance of reasonable security arrangements to prevent unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification and disposal of Personal Data or similar risks. LHH will limit access to Personal Data to parties needing to use such data for company purposes only.

Transmission of information via the internet is, however, not completely secure. While LHH will take reasonable measures to protect Personal Data provided to LHH through the internet, LHH cannot guarantee the security of Personal Data submitted to LHH in this way.

B.5. Terms of keeping Personal Data

LHH will keep your Personal Data only for as long as it is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

LHH will also keep Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

LHH will undertake operations through appropriate steps to delete or destroy the Personal Data or make it anonymous when it is no longer necessary or said period ends.

 

RIGHTS OF DATA OWNER

Having consented to the collection and retention of Personal Data in accordance with this Privacy Policy, the Data Subject retains rights to review the data held and ensure its accuracy and compliance with the requirements of the PDPA. This section outlines those rights and the procedure for handling requests for changes to the data held.

C.1. Right of Access

Individuals who have provided Personal Data to LHH have a right to confirm what data is being held on them, how it is being used and the purpose for which it is being used. Requests should be directed to the Data Manager, and LHH will respond within one month to all such requests, while retaining the right to decline requests it may consider inappropriate.

C.2. Right to deletion or destruction

An individual may request removal of Personal Data from LHH’s records if he/she considers that the purpose for which the data was originally collected is no longer valid, if they withdraw their consent previously given to the processing of the Personal Data or for similar reasons, or due to a legal obligation.

C.3. Right to Cease Collection, Handling or Use

An individual may request that LHH discontinue the collection, processing or use of his/he data.

C.4. Right to Restrict Processing

An individual may request the blocking or suppression of the processing of his/her data (while allowing LHH to retain it) if he/she contests the accuracy of the data, or if he/she alleges that the stated purpose for which the data is being held and used is incorrect.

C.5. Right to Data Portability

Individuals can request that their Personal Data held by LHH be transferred to another organization. Such requests will be considered on an individual basis, as they constitute an exception to LHH’s stated policy on not sharing data with third parties.

C.6. Right to rectification: 

An individual may request to rectify their Personal Data to keep it accurate, up – to – date, complete and not misleading. He/she can submit their request to exercise their rights by contacting LHH.

C.7. General

All requests arising from the Data Subjects’ rights should be directed to the Data Manager at LHH, at the address below, where they will be acknowledged promptly with a response as soon as practicable but no later than one month from their receipt.

 

Data Manager

Lee Hecht Harrison (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

14th Floor, One Pacific Place

140 Sukhumvit Road, Kweang Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110

Tax ID : 0105543013891

Tel: 02-653-5040

Email: [email protected]

C.8. Complaints and Dispute Resolution

If an individual is dissatisfied with the handling of his Personal Data by LHH, the complaint should initially be directed to the Data Manager, who shall consider and respond to the complaint within 30 days. If the Data Subject is dissatisfied with the response, the Data Subject may appeal in writing to LHH’s General Manager, who shall refer the matter to the General Committee. The General Committee shall consider the matter, which may include the Data Subject’s explanation of the basis of his/her position. The General Committee shall render its decision on the matter promptly, but in any event within 60 days of the General Manager’s receipt of the appeal. The decision of the General Committee shall be final, subject to the right of the Data Subject to refer the matter to the appropriate authority under the PDPA.

OTHER

D.1. Use of ‘Cookies’

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies. Cookies are useful because they allow a website to recognize your device.

To learn more about cookies, visit  cookie policy

D.2. Collection of Email Addresses

LHH will use the e-mail addresses obtained from you to deliver information that you have agreed to receive, including events and services, etc. 

 

Please direct all questions or comments to LHH ’s Data Manager