การใช้ Outplacement เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและความพึงพอใจของพนักงานหลังถูกบอกเลิกจ้าง

Published on
Written by

การบอกเลิกจ้างพนักงานอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของแต่ละบริษัทแต่เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของธุรกิจที่อาจจะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าไปเลยเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาด  

พนักงานเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อพวกเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ มาระยะเวลาหนึ่ง แค่เพียง 2-3 ปีความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นเมื่อบริษัทจำเป็นต้องบอกเลิกพนักงานบริษัทก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพนักงานจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชิน การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ดังนั้นการสนับสนุนสวัสดิการเพื่อสร้างความพึงพอใจของพนักงานหลังถูกบอกเลิกจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียด ความกังวลของพนักงาน แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ตระหนักรู้ถึงความสามารถและศักยภาพของตัวเองเพื่อใช้ในการเตรียมตัวในการหางานใหม่ รวมทั้งกระบวนการหางาน ตลาดแรงงานและช่องทางในการหางานที่ตรงกับปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งควรจะต้องพิจารณาจากบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Outplacement ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์และเข้าใจสถานการณ์ตลาดได้เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากนั้นการให้บริการ Outplacement กับพนักงานที่ถูกบอกเลิกจ้าง ยังช่วยให้บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ให้ความใส่ใจต่อพนักงานแม้ว่าจะกลายเป็นเพียงอดีตพนักงานหลังจากบอกเลิกจ้าง  

การให้บริการในด้านนี้ ทางบริษัทสามารถเลือกโปรแกรมและราคาที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติงานไปจนถึงผู้จัดการและผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบ Workshop หรือเป็นการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว Individual Program ทางบริษัทที่ให้บริการด้าน Outplacement สามารถช่วยบริษัทในการออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ได้ให้เหมาะสมกับพนักงานเหล่านั้น 

จากผลสำรวจด้านความพึงพอใจของพนักงานที่ถูกบอกเลิกจ้างแล้ว ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างสูงทีเดียวและที่สำคัญคนส่วนใหญ่มักจะพูดไปในแนวทางเดียวกัน 

  • โปรแกรมนี้ช่วยเปิดโลกอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจเพราะไม่ได้ต้องการที่จะหางานใหม่ แต่เพราะความจำเป็นที่จะต้องหางาน สิ่งที่นึกได้คือการปรับ หรือเขียน Resume ใหม่และส่งสมัครงานไป ส่วนใหญ่เงียบหายไปเลย เพิ่งจะเข้าใจว่าเพราะอะไร และสิ่งที่เขียนใน Resume กลับเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลไม่จำเป็นที่ทำให้ผู้จ้างไม่แม้แต่จะพิจารณาต่ออีกด้วย 
  • สร้างความเข้าใจถึงการใช้ LinkedIn ว่าการสร้างเครือข่ายบน LinkedIn ไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและอยากบอกต่อแทน มีความเข้าใจของการสร้างเครือข่ายที่ช่วยในการหางานและการสมัครงานอย่างตรงตามจุดประสงค์ของตำแหน่งที่สมัครเพื่อชนะคู่แข่ง รวมทั้งประโยชน์จากการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ทักษะที่ควรรู้ที่สำคัญเมื่อเข้าใจการทำงานของ LinkedIn  
  • การประเมินตนเองผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ผ่านการคัดสรรจากเป็นอย่างดีแล้วจากบริษัทที่ให้บริการด้าน Outplacement จะยิ่งช่วยให้พนักงานที่เข้าโปรแกรมที่มีการซื้อเครื่องมือเหล่านี้ เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น รู้จุดแข็งและจุดอ่อน สามารถนำไปใช้ปรับตัวในแต่ละสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเข้าใจตัวเอง ยังเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง และเลือกที่จะพัฒนาตัวเองในแต่ละประเด็นได้และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งหัวข้อประเมินส่วนใหญ่ก็จะเน้นถึงศักยภาพสำคัญที่ผู้บริหารควรมี การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง การกำหนดกลยุทธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือทักษะจำเป็นในการทำงาน 
  • ตลาดงานหรือแหล่งงานที่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างอาจจะทราบมาก่อน แต่ไม่รู้วิธีการสมัครอย่างถูกต้อง เพราะตลาดงานก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามสภาวะโลก หรืออาจจะเป็นแหล่งงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งไม่เฉพาะแต่ความชำนาญของบริษัทที่ให้บริการด้าน Outplacement มีความเข้าใจ แต่รวมถึงเครือข่ายของบริษัทเหล่านี้ที่อาจจะเป็นแหล่งงานให้กับพนักงานที่เข้าโปรแกรมได้อีกด้วย 
  • Application ที่ทางบริษัทสร้างขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนในการฝึกฝน หาข้อมูลและประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Application รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาแบบ Live ได้อีกด้วย การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเหล่านั้นสร้างความแตกต่างให้กับพนักงานที่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 
  • ที่ปรึกษายังช่วยติดตามสถานะของการสมัครงานของพนักงานที่เข้าโปรแกรม ช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการหางาน และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการปรับขั้นตอน กระบวนการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตรงตามที่พนักงานต้องการ 
  • ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ในระดับคัดกรองไปจนถึงการสัมภาษณ์ในรอบลึก ร่วมวิเคราะห์ แนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์ รวมทั้งเป็นผู้ฝึกฝนการสัมภาษณ์ ให้ feedback ข้อคิดและคำแนะนำอย่างเหมาะสม  

ทุกขั้นตอนของการทำงานร่วมกับบริษัทที่ให้บริการด้าน Outplacement สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่เข้าโปรแกรม ซึ่งมีสถิติที่จะได้งานภายใน 1 เดือน ได้ตำแหน่งงานตรงกับความต้องการ ได้เงินเดือนตามที่หวัง รวมทั้งได้งานในบริษัทที่เป็นเป้าหมาย โดยไม่จำเป็นต้องหว่าน Resume ออกไปแบบไร้ทิศทาง  

นอกจากจะช่วยอดีตพนักงานให้สามารถได้งานในตามที่ความเหมาะสม ตรงกับประสบการณ์ ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย