#Coaching culture

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งผ่านบทสนทนาในการทำงาน
Our Insights

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งผ่านบทสนทนาในการทำงาน

เรียนรู้วิธีสร้างวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งผ่านบทสนทนาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพทีมงานและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่งที่นำไปใช้ได้จริง
Leadership Coaching
Our Insights

Leadership Coaching จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

วัฒนธรรมความเป็นผู้นำ (Leadership culture) สามารถสร้างหรือทำลายความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานได้ และผู้นำที่ดีมีความสามารถและมีความชาญฉลาดทางอารมณ์สามารถทำให้พนักงานมีประสิทธิผล มีส่วนร่วม และภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น