#ทักษะ

Our Insights

ทักษะและความรู้ที่ควรพัฒนาหลังถูกบอกเลิกจ้าง 

เราจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เรายังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นในอนาคต