ทักษะและความรู้ที่ควรพัฒนาหลังถูกบอกเลิกจ้าง 

Published on
Written by

บริษัทที่ต้องเลิกจ้างพนักงานโดยเฉพาะช่วงหลัง มานี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรหรือขั้นตอนการทำงานซึ่งมีผลมาจากความต้องการในตำแหน่งงานเหล่านั้นลดน้อยลงจากลักษณะงานที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะกระบวนการผลิตเปลี่ยนไป หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาแทนแรงงานปัจจุบัน หรือเกิดจากการควบรวมลักษณะงานที่ซ้ำซ้อนและต้องลดทอนลงไปในที่สุด หรือเกิดจากการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญมาในจำนวนเยอะ เพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วและเมื่ออยู่ในสภาวะเสถียรแล้ว ความต้องการความชำนาญเหล่านั้นก็ลดลงไปด้วย และในบางธุรกิจ ลักษณะงานเฉพาะบางอย่าง ความชำนาญและตำแหน่งงานเหล่านั้นไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างรวดเร็ว เทคโนโลยีบางอย่างก็เกิดมาและอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อมีการพัฒนาขึ้นใหม่เทคโนโลยีเหล่านั้นจึงถูกทิ้งไป ทำให้แรงงานในส่วนนั้นไม่สามารถไปต่อได้ ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างจึงต้องเริ่มมองหาทักษะที่จำเป็นต่องานในอนาคต  

สรุปง่าย ๆ เราจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เรายังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นในอนาคต    

ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

เราต้องสร้างแรงกระตุ้น มีความกระตือรือร้นที่จะปรับตัวไปกับแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต และสร้างความพร้อมให้กับตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การเรียนรู้ทักษะต่าง จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก และถือเป็นการพัฒนาทักษะในเชิงรุก ถึงเวลาที่เราต้องลุกออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้ว ลองพิจารณาทักษะเหล่านี้ที่กลายเป็นทักษะจำเป็นในการทำงานจากนี้เป็นต้นไป 

1. ทักษะด้านดิจิตอล

อาจจะมองเป็นสองด้านคือ คนที่ทำงานในวงการดิจิตอลก็คงจะต้อง Upskill/ reskill ในเรื่องของ IT ต่าง ๆ การเขียนโค้ด การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชั่น Cloud และการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งคนในวงดิจิตอลจำเป็นที่จะต้อง reskill ทักษะให้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานในสาขาดิจิตอล ก็จำเป็นต้องเรียนรู้โซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้าใจว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา รู้จักใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งบางบริษัทนำระบบต่าง เข้ามาใช้ควบคุม กำหนดพื้นฐานต่าง ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่เพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และอีกมากมายที่คนในยุคปัจจุบันใช้งานในชีวิตประจำวันสูงมาก ไม่ว่าจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใช้บริการรถรับส่ง หรือส่งของ และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

2. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

เช่น การออกแบบ การตลาด การสร้างคอนเทนต์ การคิดแบบนอกกรอบ การแก้ปัญหาในเชิงลึก และการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น คนที่ประสบความสำเร็จสูงก็จะเป็นที่ต้องการในตลาดมากและสามารถต่อรองเงินเดือนได้สูงอีกด้วย บางคนอาจจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่น่าจะฝึกได้เพราะน่าจะเป็นพรสวรรค์ แต่ความจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการวางแผนงานที่มีประสิทธิผลโดยการใช้ต้นทุนที่น้อย ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและเกิดความเสี่ยงน้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม

จากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป การทำงานที่เน้นการประสานงาน การทำงานข้ามสายงาน การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการแชร์ข้อมูลให้กันและกัน ดังนั้นทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับฟังผู้อื่น การให้ความเห็น ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้ายังไม่มีโอกาสบริหารคนมาก่อน แต่การประสานงานและการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นทีมที่มีผลงานโดดเด่น บางครั้งก็อาจจะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

4. ทักษะด้านการจัดการตัวเอง

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในด้านการงาน เช่น การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การติดตามผล การจัดการด้านเวลา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราชอบทำงานกับคนที่มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และไม่สร้างปัญหาให้ผู้ร่วมงาน ให้เกียรติผู้อื่น และสามารถช่วยให้แนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานโดยรวมสามารถคืบหน้าได้ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ บรรลุทั้งเป้าหมายของตัวเองและองค์กร 

5. ทักษะด้านการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดและอย่างรวดเร็ว

การปรับตัวไปตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมจะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และยังเป็นที่ต้องการขององค์กรตลอดเวลา เช่น ทักษะการเรียนรู้ การประนีประนอมยืดหยุ่น มองเห็นโอกาสแม้ในยามวิกฤติ เพราะทักษะเหล่านี้ช่วยให้เราเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อาจจะเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต  

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

เช่น ทักษะการฟัง การสื่อสาร การโน้มน้าว และการเป็นผู้นำ ซึ่งทักษะเหล่านี้ทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างมั่นคง

วิธีเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะตัวเองหลังถูกบอกเลิกจ้าง

ถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะหาวิธีพัฒนาทักษะได้อย่างไร เราอาจจะเริ่มต้นโดย 

  • สำรวจตัวเองว่าเราสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ เรื่องที่เราสนใจสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้ได้หรือไม่ แนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร 
  • วิเคราะห์ความถนัด ความชำนาญและทักษะที่โดดเด่นของตัวเอง เพื่อให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น และมองหาทักษะเฉพาะที่สามารถพัฒนาให้โดดเด่นได้เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในตำแหน่งงานมากยิ่งขึ้น 
  • สำรวจแนวโน้มของตลาดแรงงาน เพื่อดูว่าทักษะที่มีอยู่เป็นที่ต้องการหรือไม่ 
  • สร้างพันธมิตรและเครือข่าย ลองเข้ากลุ่มในโซเชียลมีเดียต่าง เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากแนวคิดของผู้รู้ผ่านประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งงานที่เรากำลังมองหาในอนาคต และลองเริ่มเรียนรู้จากการเรียนออนไลน์ซึ่งมีทั้งไม่เสียเงินและเสียเงิน แบบมีใบรับรองและไม่มีใบรับรอง เช่น ใน LinkedIn Learning, Udemy หรือเฉพาะทางไปเลย เช่น Google Analytic, Lean & Six Sigma, การเขียนโปรแกรมโดย Java และอื่น อีกมากมาย 
  • เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ สัมมนา หรือการอบรม ซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นความจำเป็นในตำแหน่งงานนั้น ๆ เช่น CPD, CPA, PM การเป็นโค้ช 
  • ฝึกฝนทักษะเป็นประจำ เช่น มีความชำนาญด้านการทำอาหาร การจัดดอกไม้ เพื่อเป็นงานเสริมโดยที่ไม่ขัดกับงานประจำ 

สรุป

การถูกบอกเลิกจ้างจึงไม่ใช่เรื่องที่ตัดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ แต่เป็นโอกาสที่เราได้กลับมาเห็นความสามารถของเราอย่างจริงจัง เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราก้าวต่อไป ได้พบงานที่ชอบมากกว่า ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า และอาจจะได้เงินเดือนที่สูงกว่าก็เป็นไปได้ ดังนั้นจากวันที่เราไม่ได้ให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองมาก่อนหน้านี้ บทเรียนของการเปลี่ยนแปลงจึงสอนให้เรารู้จักเตรียมตัวตลอดเวลา เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานได้เป็นอย่างดี 

LHH (Lee Hecht Harrison) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งให้บริการในการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนสายอาชีพภายในองค์กรและนอกองค์กร

LHH มีบริการ Outplacement และ Career Transition ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาอาชีพใหม่ให้สามารถก้าวข้ามขั้นตอนที่ท้าทายของการเปลี่ยนงานหรืออาชีพได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จโดยทีมที่ปรึกษาจาก LHH จะให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาทักษะและการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน อาทิเช่น เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติการทำงานอย่างย่ออย่างฉบับมืออาชีพ ทราบถึงข้อมูลตลาดงานในปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ และอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานเริ่มต้นในสายงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ [email protected] หรือโทร 022586930-35