CAREERS

โปรแกรม The Leadership Contract™ จะช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนและความมุ่งมั่นที่คุณต้องการเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง ผู้นำหลายคนมักไม่เห็นคุณค่าเมื่อต้องมารับบทบาทเป็นผู้นำไม่ว่าในระดับใดก็ตามพวกเขาจะถูกคาดหวังจากหลายสิ่ง และหนึ่งในหนึ่งนั้นก็คือความรับผิดชอบและการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
อ้างอิงจากโปรแกรม The Leadership Contract™, มีข้อกำหนดและเงื่อนไข 4 ประการที่ผู้นำจำเป็นต้องปฏิบัตตาม ได้แก่ :

Leadership is a Decision.

Make it.

Leadership is an Obligation.

Step up.

Leadership is Hard Work. 

Get tough.

Leadership is a Community.

Connect.

Key learning outcomes

 • โปรแกรม Leadership Contract™ ช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนและความมุ่งมั่นที่คุณต้องการเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง ผู้นำหลายคนมักไม่เห็นคุณค่าเมื่อต้องมารับบทบาทเป็นผู้นำไม่ว่าในระดับใดก็ตามพวกเขาจะถูกคาดหวังจากหลายสิ่ง และหนึ่งในหนึ่งนั้นก็คือความรับผิดชอบและการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

  ผลลัพธ์ของโปรแกรม 

  • เข้าใจถึงบริบทการเป็นผู้นำและไตร่ตรองถึงผลกระทบต่อบทบาทของคุณในฐานะผู้นำ
  • ค้นหาแนวทางในการเป็นผู้นำที่รอบคอบและเป็นผู้นำที่มีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
  • กำหนดและก้าวเข้าสู่หน้าที่ของคุณในฐานะผู้นำ
  • ค้นหาแนวทางการรับมือกับภาระหน้าที่ของภาวะผู้นำที่ทำให้องค์กรของคุณก้าวไปข้างหน้า
  • เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างชุมชนของเหล่าผู้นำในองค์กรของคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
  • เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น