พร้อมที่จะ "ยืด" หรือยัง?

Mental Agility คือ ความสามารถในการคิดอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนทัศนคติได้อย่างรอบด้าน 

การดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ นโยบายของรัฐ หรือการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันคาดเดาได้ยากอยู่ตลอดเวลา ซี่งการเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งจุดจบเพื่อค้นพบสิ่งที่ดีกว่า เราเคยได้ยินถึง Agility และเราคอยผลักดันให้ผู้นำของเรามี Agility แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ได้ว่าผู้นำของเรามี Agility แล้วจริงๆ

แน่นอนว่าความสามารถในการพลิกแพลงปัญหา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการมี Mental Agility จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจ เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้นำที่ไม่หยุดเรียนรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ดีสุดก็คือ Mental agility เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ เพียงแค่คุณได้ยืดขยายกล้ามเนื้อสมองในส่วนความคิด Maximizing Mental Agility จะทำให้คุณทราบถึงประโยชน์ของการมี Mental Agility ในที่ทำงาน และวิธีที่จะปรับปรุง Mental agility ของเราให้ได้ดียิ่งขึ้นในการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจและองค์กร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
o รู้ข้อมูลเชิงลึกของระดับการมี Mental agility ของตัวเอง
o ค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณมีทัศนคติหรือความคิดที่เปิดกว้าง (agile-minded)
o เรียนรู้ที่จะยืดขยายกล้ามเนื้อสมองในส่วนความคิดผ่านการลงมือปฏิบัติ
o เอาชนะปัญหาด้วยกลยุทธิ์ที่ใช้ได้จริง ที่มาจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความสามารถในการคิดอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนทัศนคติได้อย่างรอบด้าน