#Executive level

Our Insights

เหตุผลที่หัวหน้าระดับสูง (Executive level) ควรได้รับการโค้ช

พื้นฐานที่ดีที่สุด​ของการพัฒนา​ผู้บริหาร​คือ การดึงองค์​ความรู้​ประสบการณ์​ที่มี​ ผนวกเข้ากับการรู้จักวิเคราะห์​และดึงความรู้​สมัยใหม่​เข้ามาประยุกต์​ เพื่อเป็นก​ระบวนการของการตัดสินใจ​เมื่อผู้บริหาร​เข้าใจวิธีการคิดอย่างครบถ้วน​ครอบคลุม​ก็จะช่วยให้งานบริหาร​ การแก้ปัญหา​ การคิดนโยบาย​ การเสนอไอเดียพัฒนาธุรกิจ​ทำได้อย่างง่ายดายขึ้น