#Early Retirement Program

Our Insights

ความสำคัญของการเลือกใช้โครงการสมัครใจลาออก

ในการทำโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement program) นั้น กลยุทธ์การวางขั้นตอนและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงตามเป้าหมายจึงต้องสร้างแรงผลักดันและแรงดึงดูดด้วยข้อเสนอต่าง ๆ