#เงินชดเชย

Our Insights

เงินชดเชยถูกบอกเลิกจ้างเสียภาษีอย่างไร

“เงินชดเชย” เป็นเงินก้อนที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานจากการถูกเลิกจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุ หรือถูกไล่ออก หรือลาออก ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุงาน ฐานเงินเดือน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
Our Insights

แค่เงินชดเชยพอแล้วจริงหรือ ?

เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม โดยกฎหมายต้องมีการจ่ายค่าชดเชยซึ่งจะมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของนายจ้าง แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างจำนวนเงินค่าชดเชยจึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้