LHH เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition

Published on
Written by

LHH (Lee Hecht Harrison) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งให้บริการในการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนสายอาชีพภายในองค์กรและนอกองค์กร 

LHH มีบริการ Outplacement และ Career Transition ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาอาชีพใหม่ให้สามารถก้าวข้ามขั้นตอนที่ท้าทายของการเปลี่ยนงานหรืออาชีพได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จโดยทีมที่ปรึกษาจาก LHH จะให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาทักษะและการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน อาทิเช่น เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติการทำงานอย่างย่ออย่างฉบับมืออาชีพ ทราบถึงข้อมูลตลาดงานในปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ และอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานเริ่มต้นในสายงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

Outplacement และ Career Transition เป็นกระบวนการและบริการที่มักถูกเลือกใช้ในบริษัทข้ามชาติเพื่อช่วยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือเปลี่ยนสภาพการงานให้สามารถทำการเปลี่ยนงานหรือโอกาสใหม่ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนสายอาชีพ โดยทั่วไปแล้วมีความหมายดังนี้: 

Outplacement

เป็นกระบวนการในการให้การสนับสนุนและคำแนะนำต่าง ๆ แก่พนักงานที่ถูกลดจ้างหรือเลิกจ้างในบริษัท ซึ่งอาจมีเหตุผล เช่น การลดต้นทุน ปรับโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นต้น บริการ outplacement มักจะรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติย่อ การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ และวิธีการค้นหางานใหม่

Career Transition

เป็นกระบวนการที่ช่วยผู้คนในการเปลี่ยนสายอาชีพหรือตำแหน่งงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการส่วนบุคคลหรือความต้องการจากองค์กรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับพนักงานในการเติบโตด้านอาชีพ หรือสามารถนำความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในสายอาชีพอื่นได้ บริการ Career Transition มักจะประกอบด้วยการทำแผนการเปลี่ยนงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็น การวางแผนการสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนในการสมัครงานในสายงานใหม่

ทั้ง Outplacement และ Career Transition เน้นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับบุคคลในกระบวนการเปลี่ยนงานและอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพใหม่ของตนเองได้