5 วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานและลดการสูญเสีย Talent

เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง หลายองค์กรมักนึกถึงการรับสมัครพนักงานใหม่ จนลืมไปว่าพนักงานปัจจุบันเองก็มีศักยภาพและความสามารถสำหรับโอกาสในตำแหน่งนั้น ๆ ไม่แพ้กัน วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำองค์กรสามารถร่วมกันสร้างและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนการพิจารณาผู้สมัครจากภายนอก การมองเห็นและให้คุณค่าคนในองค์กรก่อน ช่วยรักษาสายสัมพันธ์ภายในและสามารถทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้น มากไปกว่านั้น ยังเป็นการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ อีกด้วย

5 วิธีง่าย ๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ให้พร้อมสำหรับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และรักษาคนเก่ง (Talent) ให้อยู่กับองค์กร

  1. Life-long Learning

ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ Life-long Learning ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากกลุ่มผู้นำและพนักงานที่อายุมากขึ้น

  1. Providing Opportunity

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งหน้าที่การงานให้เหมาะสมตามความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ

  1. Career Conversation

หัวหน้างานใช้ Career Conversation สื่อสารกับคนในทีมและเสริมสร้างความมั่นใจให้พนักงานในการวางแผนเส้นทางอาชีพสำหรับโอกาสงานใหม่ ๆ ในอนาคต

  1. Career Lattice

สร้างโครงข่ายอาชีพ (Career Lattice) ไม่ใช่แค่แผนภูมิบันไดอาชีพแบบเดิม (Career Ladder) เพื่อให้พนักงานได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

  1. Empowering with Knowledge

หัวหน้าทีมต้องสร้างพลังให้ทีมด้วยความรู้และความเข้าใจ ให้เกิดการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและองค์กร